Czytania na ślub – hymn o miłości, czy coś innego?

scroll
czytania na ślub hymn do miłości

Czytania na ślub stanowią ważny element uroczystości kościelnych, dodając głębię i emocje do ceremonii. Jedno z najczęściej wybieranych czytań to “Hymn do Miłości”, ale pismo święte oferuje mnóstwo innych inspirujących fragmentów, które mogą wzbogacić ten wyjątkowy moment. Jakie czytania ślubne są najpopularniejsze? Czy można wybrać tekst i dlaczego warto to zrobić? Co jeszcze warto wiedzieć o czytaniu i jak uczynić by stało się ono momentem wyjątkowym?

Czy można wybrać tekst czytania ślubnego?

Jak najbardziej. Przed ceremonią należy jednak ustalić szczegóły z księdzem (często przygotowane kazania nawiązują do przeczytanych wcześniej fragmentów). Dobór konkretnych czytań na uroczystość zaślubin jest doskonałym sposobem na nadanie ceremonii głęboko osobistego i prywatnego wymiaru. Decyzja o wybraniu konkretnego czytania na ślub wymaga przemyślenia, dlatego starannie przeanalizujcie wszystkie dostępne opcje, poświęcając im czas i zastanawiając się nad ich znaczeniem oraz interpretacją. To pozwoli Wam wyselekcjonować te fragmenty, które najlepiej oddają Wasze uczucia i wizję waszego małżeństwa.

Kto może odczytać fragment Pisma Świętego podczas ślubu w kościele?

Zgodnie z tradycją kościelną, czytania mogą być podzielone na kilka części, w tym pierwsze czytanie (zwykle z Starego Testamentu), psalm responsoryjny, drugie czytanie (zwykle z Nowego Testamentu), a także Ewangelię, którą zawsze czyta ksiądz lub diakon.

Czytanie ślubne może odczytać kapłan lub wybrana przez was osoba. Jeśli chcielibyście wyróżnić waszą ceremonię, możecie poprosić, aby zrobił to ktoś z waszych znajomych (być może ceniony kolega będący ministrantem, zaprzyjaźniony katecheta, badż przyjaciel — po wcześniejszych ustaleniach nie powinno tu być żadnego problemu. Oczywiście, jeśli nie ma osoby, która podejmie tę posługę wtedy kapłan zapewne stanie na wysokości zadania.

Ważne jest, aby osoby wybrane do czytania na ślub były dobrze przygotowane, wiedziały, jak prawidłowo czytać słowo Boże oraz były świadome znaczenia tego gestu. Czytanie Pisma Świętego w kościele jest ważnym zadaniem, które wymaga szacunku i odpowiedniej postawy.

Co, jeśli nie wybierzecie fragmentu czytania?

Zazwyczaj kapłan pyta lub informuje w tracie ustaleń, jaki fragment Pisma Świętego zostanie odczytany. Jeśli zapomnieliście, po prostu dopytajcie raz jeszcze. Nie ma się tutaj czym martwić, a czasem jest również wręcz, to ksiądz, znając jedno z Was, będzie w stanie dobrać pasujący fragment i zaskoczyć kazaniem w trakcie ceremonii.

Czy na ślubie cywilnym może być czytanie?

Tak, na ślubie cywilnym również można zorganizować czytanie, jednak jego charakter powinien być dostosowany do świeckiego kontekstu tej ceremonii. Czytania na ślubie cywilnym zazwyczaj nie są fragmentami religijnymi, a raczej wybranymi utworami literackimi, wierszami lub innymi tekstami mającymi szczególne znaczenie dla pary młodej.

Warto pamiętać, że treść i forma czytania powinny być zgodne z charakterem uroczystości cywilnej i uzgodnione z urzędnikiem stanu cywilnego. Pary często wybierają teksty, które odzwierciedlają ich uczucia, wspólne wartości lub pasje, co nadaje ceremonii bardziej osobisty wymiar.

Najpopularniejsze czytania ślubne w kościele:

Pieśń salomona: “Pieśń nad pieśniami”

Pieśń nad pieśniami to jedna z ksiąg Pisma Świętego, znajdująca się w Starym Testamencie (Pnp 2, 8-10. 14. 16A; 8, 6-7A). Jest księgą dydaktyczną, której głównym tematem jest miłość. Uznawana jest jednocześnie za jeden z najpiękniejszych erotyków. Pieśń nad pieśniami nazywana jest także Pieśnią Salomona wykorzystuje się go w pierwszym czytaniu.

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami

Oto ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: „Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja i pójdź! Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku”. Mój miły należy do mnie, a ja do niego. On mi powiedział: Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań, żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.


Oto słowo Boże.

Hymn do Miłości: “Miłość cierpliwa jest i łaskawa”

”Hymn do Miłości” (1 KOR 12, 31-13.8A) to klasyczny tekst biblijny, który zdobi wiele ceremonii ślubnych. Jego słowa o miłości, cierpliwości, życzliwości i wytrwałości stanowią niezwykle piękny fundament dla małżeństwa. To czytanie przypomina o głębokim znaczeniu miłości i jak bardzo jest ona niezbędna w życiu we dwoje.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę,
tak iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.

Oto słowo Boże.

Miłość Boża (Rz 8, 31B-35. 37-39)

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej: zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienia, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował.I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Boże.

Życie chrześcijanina (Rz 12, L-2. 9-18)

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrym. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.
Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.

Oto słowo Boże.

Ciało człowieka (1 Kor 6, 13C-15A. 17-20)

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto słowo Boże.

Miłość małżeńska (Ef 5, 2A. 21-33)

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Poddani bądźcie sobie wzajemnie w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła: On, Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby sam stawił przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niech się odnosi ze czcią do swego męża.

Oto słowo Boże.

Droga małżonków do świętości (Kol 3 12-17)

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliśmy wezwani, w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.

I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Oto słowo Boże.

Nauki do żony i męża (1 P 3, 1-9)

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Umiłowani: Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali pozyskani dla wiary bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga.

Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. Podobnie, mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.

Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

Oto słowo Boże.

Życie według przykazań (1 J 3, 18-24)

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani,  jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Oto słowo Boże.

Bóg nas umiłował (1 J 4, 7-12)

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani,  jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Nikt dotąd Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Oto słowo Boże.

Spis wszystkich czytań z podziałem na czytanie pierwsze, czytanie drugie oraz Ewangelie, które są wykorzystywane podczas ślubu kościelnego, dostępny jest tutaj: https://www.biblijni.pl/czytania_slubne/

Podsumowanie

Podsumowując, czytania na ślubie, zarówno w kościele, jak i podczas ceremonii cywilnej, pełnią kluczową rolę w nadaniu uroczystości osobistego charakteru. Wybierając fragmenty bliskie Waszym sercom, możecie uczynić ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym i symbolicznym. Pamiętajcie, że czytanie to nie tylko słowa, ale przesłanie, które towarzyszyć Wam będzie przez całe wspólne życie. Niezależnie od tego, czy zdecydujecie się na klasyczny „Hymn do Miłości”, czy inny wybrany przez Was tekst, ważne, aby odzwierciedlał on Wasze uczucia, wartości i wspólne marzenia. W ten sposób każde czytanie staje się pięknym hymnem o miłości, który na zawsze pozostanie w Waszych sercach.